Vui Quá Vui Ghê (Sinh Hoạt)

Tác giả: Sinh Hoạt


Vui là vui quá, vui là vui ghê.
Vui không chổ nào chê.
Vui là vui quá, vui là vui ghê,
vui không chê chổ nào.