Ông Ninh Ông Nang (Lê Thương)

Tác giả: Lê Thương


Ông nỉnh ông ninh
ông ra đầu đình
ông gặp ông nảng ông nang
ông nảng ông nang
ông ra đầu làng
ông gặp ông nỉnh ông ninh.
Nang ninh đầu đình
và ninh nang đầu làng
và nang ninh đầu đình
và ninh nang đầu làng
và nang ninh đầu đình
và ninh nang đầu làng
và nang ninh đầu đình
và ninh nang đầu làng
cả nang ninh làng đình
nang ninh cả nang ninh
đình làng nang ninh làng đình ninh.
Em thở em thơ
em qua hàng dừa
em gặp em hải em hai
em hải em hai em qua vườn xoài
em gặp em thở em thơ.

Em thở em thơ
em qua hàng dừa
em gặp em hải em hai
em hải em hai
em qua vườn xoài
em gặp em thở em thơ.

Thơ hai vườn xoài
và hai thơ vườn dừa
và hai thơ vườn xoài
và hai thơ vườn dừa
và thơ hai vườn xoài
và hai thơ vườn dừa
và hai thơ vườn xoài
và hai thơ vườn dừa
cả thơ hai vườn xoài thơ hai
cả hai thơ vườn dừa hai thơ vườn xoài thơ.

Cô chiểu cô chiêu
cô qua cầu kiều
cô gặp cô thỏa cô thoa
cô thỏa cô thoa
cô qua vườn cà
cô gặp cô chiểu cô chiêu.

Thoa chiêu cầu kiều
và chiêu thoa vườn cà
rồi thoa chiêu cầu kiều
và chiêu thoa vườn cà
và thoa chiêu cầu kiều
và chiêu thoa vườn cà
rồi thoa chiêu cầu kiều
và chiêu thoa vườn cà
cả chiêu thoa cầu kiều chiêu thoa
cả thoa chiêu vườn cà chiêu thoa cà vườn thoa.