Việt Nam Như Đoá Hoa Xinh (Hoàng Thi Thơ)
Tác giả: Hoàng Thi Thơ

Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Ô Việt Nam nhỏ bé quê hương đẹp mỹ miều.
Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Ô Việt Nam nhỏ bé quê hương đẹp yêu kiều.

Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Hoa là hoa trên núi trên sông và trên đồng.
Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Hoa là hoa trên gấm trên nhung đẹp mê hồn.

Ta yêu hoa tha thiết hoa ơi như yêu người yêu dấu
Cho dù không còn hơi cuối.
Ta yêu hoa khi chết chưa thôi nhưng ta nguyện giữ gìn
Để ta được yêu muôn đời.

Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Hoa là hoa trong gió trên trăng và trên trời.
Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Hoa là hoa trên má cô em mỉm môi cười.

Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Hoa là hoa trên súng trên gươm và trong lòng.
Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Hoa là hoa trong máu trong tim dòng anh hùng.

Ta yêu hoa tha thiết hoa ơi như yêu người yêu dấu
Cho dù không còn hơi cuối.
Ta yêu hoa khi chết chưa thôi nhưng ta nguyện giữ gìn
Để ta được yêu muôn đời.
Việt Nam như đoá hoa xinh!