Thiên-chúa Người Cứu Độ Chúng Sinh (Hoảng Minh Dan)
Tác giả: Hoảng Minh Dan

THIÊN-CHÚA NGƯỜI CỨU ĐỘ CHÚNG SINH
Giê-su ( Con mến yêu ) Đây con chiên Thiên Chúa …
Giê –su đấng cứu độ Trần gian /nhân loại …./ đấng gánh hết / thay tội lỗi Nhân loại / Trần gian
Giê –su …Xin Người thương xót Chúng con …

Ngài đã đến nơi Trần gian – làm Người …chịu khổ nạn / Nhục hình
Và chết trên Thập –giá …./ đóng đanh trên Thập tự giá …
Ngài đã chết và sống lại ….rạng ngoi / lên Trời Vinh Quang ….
Ngài / Vì yêu thương ta …Chịu khổ nhục hình và chiu chết ….
Chịu chết và đóng đanh trên Thập giá …
Thiên Chúa / Vì Chúa là Tình yêu …/ là đang Tình Thương ...
Vì Chúa là mục tử Nhân lành /Vì Chúa là chủ chăn nhân lành …
Ngài chịu chết …/ chịu đóng đanh trên thập giá vỉ con Ngưởi / tất cả
Ngài chịu khổ hình ,phó thác …nhục hỉnh và chịu chết / đóng đanh trên thập giá
VÌ YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI ……
….Chúng ta ….( Fine )
Ns Hoảng Minh Dan sttb 2017