Nước Triều Xưa Đã Rút 03 (Chu Văn Lễ)
Tác giả: Chu Văn Lễ

Sao tôi còn đứng đây
Hoài hoài cơn mê muội
Sao tôi còn yêu ai
Tan mảnh hồn đã nát
Ôi tâm tình của tôi
Còn vương trên thân xác
Ôi thân xác của tôi
Đâu chịu nổi tình này

Sao tôi còn đứng đây
Hoài hoài cơn mê muội
Sao tôi còn yêu ai
Tan mảnh hồn đã nát
Ôi tâm tình của tôi
Còn vương trên thân xác
Ôi thân xác của tôi
Đâu chịu nổi tình này

Sao tôi còn đứng đây
Hoài hoài cơn mê muội
Sao tôi còn yêu ai
Tan mảnh hồn đã nát
Tôi đâu còn trách ai
Đời tôi thôi đã thế
Tình tôi thôi đã vậy
Cũng đành thôi trách ai
Tôi đâu còn trách ai
Đời tôi thôi đã thế
Tình tôi thôi đã vậy
Cũng đành thôi trách ai