Khúc Nam Xuân Trên Đồng Bằng (Vũ Đức Sao Biên)
Tác giả: Vũ Đức Sao Biên

Lúa reo trên đồng sóng rung tơ vàng. Sác xuân trời mênh mang