Có Ông Bà Có Ba Mẹ (Sông Trà)
Tác giả: Sông Trà

Bà nội nè
Là má của ba
Bà ngoại nè
Là má của má
Ông nội nè
Là ba của ba
Ông ngoại nè
Là ba của má
Có ông ba nội cho em đây có ba (nè)
Có ông bà ngoại cho em đây có má (nè)
Có ba có má thì là mới có em
Có ba có má thì là mới có em.