Đèn Đêm
Tác giả: Chưa Biết

Đã lâu rồi đi viển xứ, lá rơi rơi bao lần thu, gác trọ nằm nghe gió đi