Vui Là Vui (Sinh Hoạt)
Tác giả: Sinh Hoạt

Vui là vui là vui chúng mình vui nhiều,
Vui là vui là vui chúng mình vui quá.
Vui là vui là vui chúng mình vui nhiều,
Vui là vui là vui chúng mình quá vui.