Vễnh Tai Mà Nghe (Sinh Hoạt)
Tác giả: Sinh Hoạt

Này Bầy em Sói vễnh tai mà nghe.
Hàng ngày luôn nhớ luật chung thú rừng.
Khuyên anh em ta đây biết vâng lời anh Sói Già.
Khuyên anh em ta đây chớ bao giờ quá tin mình.
Đem châm ngôn ra mau ta thi hành giờ đây.
Đem châm ngôn ra mau ta thi hành giờ đây.