Tiếng Diệu Tiếng Quán Âm (La Tuấn Dzũng & Kinh Phổ Môn)
Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phổ Môn

Thanh tịnh nên không nhơ
Trí tuệ phá ám tà
Điều phục nạn gió lửa
Soi sáng khắp thế gian

Tâm bi như sấm nổ,
Lòng từ tợ mây lành,
Mưa tuông pháp cam-lộ,
Dập tắt lửa não phiền.

Tiếng Diệu, tiếng Quan Âm,
Tiếng Phạm, tiếng Hải Triều,
Tiếng hơn Tiếng Thế Gian,
Hãy thường xuyên quán chiếu.

Mỗi niệm chớ sanh nghi,
Quan Âm bậc Tịnh Thánh,
Ngài là nơi quy y
Trong chết, sầu, khổ nạn.

Ngài toàn các công đức,
Mắt thương nhìn chúng sanh,
Ngài chính là biển phước,
Nên đảnh lễ chí thành.