THIÊN THIÊN NỮ CHÚ (THẬP CHÚ) (Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật)
Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Nam-mô Phật-đà
Nam-mô Đạt-mạ
Nam-mô Tăng-dà

Nam-mô thất ly,
ma ha đề tỳ da,
đát nể dã tha,
ba lỵ phú lầu na giá ly.

Tam mạn đà, đạt xá ni
ma ha tỳ ha ra dà đế,
tam mạn đà, tỳ ni dà đế,
ma ha ca rị dã,

ba nể ba ra,
ba nể tát rị phạ lặt tha,

tam mạn đà, tu bác lê đế,
phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế,

ma ha tỳ cổ tất đế,
ma ha Di-Lặc đế,
lâu phã tăng kỳ đế,
hê đế tỳ, tăng kỳ hê đế,

tam mạn đà, a tha a nậu,
đà-la-ni.