Quy Kính Phật Đà (Giác An)
Tác giả: Giác An

Một nén hương tâm thành thắp dâng lên đài sen,
Quy ngưỡng ơn vô lượng của Đức Phật Thích Ca.
Ngài đã khai con đường trí tuệ và từ bi,
Độ chúng sanh nhân loại thoát luân hồi tử sinh.

Vì lòng Đại Bi nên ngài quyết tâm lặng thầm ra đi vô rừng xuất gia,
Tìm mọi nguyên nhân sanh diệt, khổ đau, cội bồ đề làm nơi nương náu.
Thiền định, công phu đến một sớm kia đạo vàng bừng khai giác ngộ lý chơn
Phật đạo Như Lai viên thành tỏa lan.
Nhiệm mầu thay chân lý Phật Đà.

Hạnh phúc thay! Nhân loại có con đường phật pháp.
Nào những ai con phật hay bền long tiến tu.
Mau xóa bao mê lầm phát tâm hạnh Từ Bi
Hoằng hóa cho muôn loài đến được bờ Chân Như.