Nhìn Quanh Một Mình (Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn)
Tác giả: Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn

Tháng ngày trồi qua, dòng đời vẫn vậy
bao điều đến rồi đi, để rồi nhìn lại còn ai?

"Nhìn Quanh Một Mình" qua phần diễn đọc của tác giả
và kịch sĩ Hồng Đào...