Lời Tạm Biệt Của Người Đi Tìm Đạo (Vũ Ngọc Toản)
Tác giả: Vũ Ngọc Toản

Từ giã nhé Sa Nặc thôi rơi lệ
Nhục chí ta trong một chuyến ra đi
Vầng trăng kia đang lịm tắt dưới mi
Kìa trước mặt dòng A Nô Ma xanh rì.

Đừng khóc nữa lên ngựa đi Sa Nặc
Kỷ vật này xin trao lại phụ vương
Xin người đừng tầm kiếm kẻ xuất gia
Sẽ hội ngộ khi nào ta đắc đạo.

Sa Nặc ơi chúng sanh còn điên đảo
Còn đắm mình trong tứ khổ vô minh
Thì người ơi ta cần phải hy sinh
Chút hạnh phúc mong manh
Mưu cầu cho chúng sanh.

Từ lúc đó trên đường đi tìm đạo
Một bóng người trong mảnh áo tả tơi
Hướng từ tâm vào hạnh nguyện độ đời
Người đi mãi trên con đường giải thoát.