Cõi Đêm (Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn)
Tác giả: Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn

Thể hiện qua giọng đọc của Hồng Đào và tác giả
Mời các bạn lắng nghe...