Chiều Tím Cửu Long Giang (Hồng Xương Long)
Tác giả: Hồng Xương Long

Chiều xuống Cửu Long Giang
Ai xuôi thuyền rời xa bến sông.....