Bản Tình Ca Mùa Đông (Chưa Biết)
Tác giả: Chưa Biết

còn lại đây bao yêu thương , bao nhung nhớ còn lại đây bao cô đơn xot xa