Bài Ca Người Lao Động (Lê Trần Thành)
Tác giả: Lê Trần Thành

1. Ngày ấy dưới lá cờ Đảng quang vinh
Thợ thuyền vùng lên phá hết xiềng gông.
Đưa dân tộc từ trong màn đêm tăm tối
Đón ánh mặt trời sáng ngời niềm tin.
Vinh quang giai cấp lao động Việt Nam
Suốt đời hy sinh cho lý tưởng Bác Hồ.
Cho độc lập tự do dân chủ
Chủ nghĩa xã hội muôn đời vững bền.
2. Ngày nay vẫn dưới cờ Đảng quang vinh
Triệu triệu con tim khối óc bàn tay.
Kết liền lại dựng xây non sông gấm vóc
Ấm no công bằng xã hội phồn vinh.
Tiên phong giai cấp lao động Việt Nam
Suốt đời phấn đấu cho đất nước đẹp giàu.
Cho dân tộc Việt Nam tiến bước
Sánh vai ngang cùng những nước mạnh năm châu.