Hảy Quên Anh Đêm Nay
Tác giả: Chưa Biết

Hảy quên anh đêm nay vắng em đêm vẩn dài môi quen hôn khờ dại